ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน

เข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ Kru Udorn ครับ

welcome-1.jpg
mini%20marathon%202020_210516_edited.jpg

Kru Udorn Chatree 

ครูอุดร  ชาตรี

สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.4/1-5

และ รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ ชั้น ม.2/2-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ